แปลเพลง XXL – LANY เนื้อเพลงและความหมาย แปลเพลง “XXL” และความหมายของ LANY ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: All my favorite songs are from 2018 We flew around […]

แปลเพลง Super Shy – NewJeans เนื้อเพลงและความหมาย Translate แปลเพลง “Super Shy” และความหมายของ NewJeans ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: I’m super shy, super shy But wait […]

แปลเพลง ISTJ – NCT DREAM เนื้อเพลงและความหมาย Translate English-thai แปลเพลง “ISTJ” และความหมายของ NCT DREAM ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: Introvert gamgakjeok sagojeok pandanjeok neol haeseok […]